Enjoy Friendship! Anglicky přirozeně a Fošácky

U Fošky se s novými nápady, projekty a akcemi roztrhl pytel a nyní vám můžeme představit další novinku – Enjoy Friendship!

Projekt ENJOY FRIENDSHIP! si klade za cíl podpořit budoucí skvělou jazykovou vybavenost hráčů Fošky tím, že umožní dětem komunikovat v malých skupinkách (4 – 6 dětí) mezi sebou s podporou “Průvodce” na témata, která děti zajímají. Tato komunikace bude doplněna základy gramatiky a potřebnou slovní zásobou vztahující se k jednotlivým tématům.
Okruh témat je předem rámcově stanovený a záleží na dynamice skupiny, ke kterému z nich se kdy dostanou. Začíná se přirozeně diskuzemi na téma fotbal a sport a postupně se během lekcí děti dostanou k tématům jako je lidské tělo, jídlo, rodina, kultura a další “životně důležité okruhy”:-)

Děti budou moci využívat moderní technologie (tablety, web) i “klasické” pomůcky (slovník). Bude podporována vzájemná spolupráce při plnění úkolů (rozvoj jazykové vybavenosti i samostatného uvažování a schopnosti spolupracovat).

“Víme, že jazykově skvěle vybavený člověk má otevřeno více dveří a tudíž více životních možností.
Věříme, že existuje lepší způsob učení se, než biflování slovíček a řešení povinných témat z učebnic – Že je třeba zkrátka hlavně mluvit bez ohledu na počáteční chyby, získávat praxi a naprosto přirozeně komunikovat se svými kamarády na témata, která je společně zajímají. Sebedůvěra a radost jsou totiž prvky, které se ve výuce cizího jazyka nepochopitelně podceňují.” říká “Hlavní průvodce” tohoto programu, Adéla Křečková.

“The Start of Way to Premier League in English”

O „průvodci“:

  • Studentka VŠ, obor: Angličtina pro školskou praxi
  • Pracovně-jazykové pobyty v Irsku a na Menorce
  • Akreditovaný kouč MŠMT, NLP Practicioner
  • Zkušenosti s prací s dětmi (trenér, kouč, aupair)

Informace k organizaci programu

Pro koho je projekt určen:
Hráči FŠ Třebíč od 1. do 9. třídy ZŠ

Zahájení:
Pondělí 29.8. 2016
čas bude upřesněn po domluvě

Kolik členů má 1 skupina:
4-6

Doba trvání lekce:
45-60 minut dle energie skupiny

Kde se bude výuka odehrávat:
Stadion FK Borovina-Opatov

Jak často:
Každá skupina 1x týdně

Cena:
Cena bude upřesněna podle počtu zájemců (do 100 Kč/lekce)

Informace, přihlášky:
adela.kreckova@fstrebic.cz


The purpose of the Project ENJOY FRIENDSHIP! is to support our players in their future great comunication skills by comunication among themselves in small groups (4 – 6 kids) about topics that children are interested in, with the support from the „Guide“. This speaking will be completed by grammar and suitable vocabulary related to every single topic.
The range of topics is predetermined and it depends on the dynamic of the group what and when it is to be discussed. Of course, we are going to start with our favourite topic – football and sport – and during the lessons children can get to topics like human body, food, family, culture and other „life important themes“ :-).

Children will be able to use modern technology (tablet, web) and „classic“ aids
(dictionary). Mutual cooperation during tasks solving will be supported (the development of language skills, individual thinking and ability to cooperate).

„Everybody knows that a man with excellent language skills has more opportunities and better choice in life.
We believe that there is a better way how to learn the language rather than drilling words and solving compulsory topics from books – That´s to say it is needed to talk regardless of inital mistakes, to get the practice and use perfectly natural communication with friends about topics they are interested in. Self-confidence and joy are elements which are underestimated in teaching a foreign language“. This is said by „The main Guide“ of this programme, Adéla Křečková.

About „Guide“:

• The Student of University, field: English for school practice
• work and language stays in Ireland and Menorca
• Accredited coach (Ministry of education), NLP Practicioner
• Experience with working with children (trainer, coach, aupair)

Organizational instructions:
Who is this project intended to:
Players of FŠ Třebíč from 1st to 9th class Elementary school

Start:
Monday 29.8. 2016
Time will be determined by agreement

How many members has 1 group:
4-6

Duration of lesson:
45-60 minutes, which depens on energy of the group

Where are we going to meet:
Stadium FK Borovina-Opatov

How often:
Every group once a week

How much:
The price will be determined according to the number of candidates (to 100 CZK)

Information, registration:
adela.kreckova@fstrebic.cz